HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

HỆ THỐNG SỐ HÓA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Tạo lập cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ cho công tác tra cứu, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh; là kênh thông tin nhằm giúp các cơ quan chức năng chuyển tải các thông tin về các chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ tương tác giữa người dân và chính quyền tỉnh.

Liên kết cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; góp phần vào việc thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Từng bước số hóa các lĩnh vực, dữ liệu (được phép chia sẻ) để phục vụ nhu cầu tra cứu, nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; xây dựng và định hình các sản phẩm chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó nâng cao giá trị sản xuất và phát huy lợi thế canh tranh cho các sản phẩm chủ đạo trong tỉnh.

Xem profile: https://giaiphapdientu.vn/sach/he-thong-co-so-du-lieu-doanh-nghiep/index.html

ĐỐI TÁC