HỆ THỐNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ CSDL HỘ KINH DOANH

Mục tiêu tổng thể của dự án là giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố xây  dựng  phần  mềm  để  quản  lý  và  cung  cấp  hệ thống thông tin về Hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc phạm vi thẩm quyền, các tổ chức cá nhân có yêu cầu theo quy định. Tạo lập hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành về Hộ kinh doanh, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
Triển khai ứng dụng là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính – kế hoạch huyện, thị, thành phố thống  nhất  về  mặt  quản  lý  nhà  nước  về  Hộ  kinh doanh, tạo đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu một cách chuẩn xác, hình thành hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh tập trung và toàn diện, giúp lãnh đạo địa phương có cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển, từ đó đề ra các quyết sách phù hợp 
với quá trình phát triển Hộ kinh doanh.

Xem profile: https://giaiphapdientu.vn/sach/quan-ly-co-so-du-lieu-ho-kinh-doanh/index.html

ĐỐI TÁC