Hệ thống quản lý và giám sát chất thải rắn

Thực hiện việc kết nối, tiếp nhận dữ liệu trực tuyến từ khâu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Từ đó, giúp cho lãnh đạo nắm chắc dữ liệu chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, huyện; tổng lượng phát sinh hàng ngày/tháng/quý/năm,…
Làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách quản lý nhà nước đối với công tác chất thải rắn; dự toán ngân sách hàng năm.
Xử lý đúng đối tượng không chấp hành nghiệm các quy định về công tác xử lý, vận chuyển,… với chất thải rắn.

1. Thực trạng và hạn chế công tác quản lý Chất thải rắn sinh hoạt hiện nay

Quản lý, thống kê lượng chất thải rắn thủ công từ xã tập hợp báo cáo lên huyện, tỉnh.
Quản lý, thống kê lượng chất thải rắn thủ công từ xã tập hợp báo cáo lên huyện, tỉnh.
Công tác kiểm soát chất lượng quản lý chất thải rắn từ khâu thu gom, vạn chuyển, xử lý không có quy trình độc lập, chỉ báo cáo bằng giấy của cấp xã, huyện, đơn vị thu gom, xử lý mà không thông qua một hình thức kiểm soát bằng công nghệ nào.

2. Đề xuất giải pháp chuyển đổi số cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Xây dựng một Platform dùng chung cho các sở, ban, ngành, thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh để quản lý, điều hành công tác chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Kiểm soát tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong ngày; tháng, năm theo hình thức trực tuyến thời gian thực.

Kiểm soát lộ trình, điểm thu gom trung chuyển; khối lượng tại điểm cân cơ sở xử lý.

3. Lợi ích thu được của giải pháp

Lãnh đạo ngành/chính quyền

Bảo đảm được cập nhật thông tin quản lý ngành một cách trực tuyến, thời gian thực.

Nắm chắc các dữ liệu quản lý ngành chất thải rắn mà không cần tài liệu báo cáo trong cuộc họp định kỳ

Kịp thời xử lý trực tuyến các vấn đề phát sinh tại mọi lúc, mọi nơi.

Cơ quản trực tiếp quản lý (Chi cục BVMT)

Thực hiện chức năng quản lý, điều hành công tác quản lý chất thải rắn bằng công cụ trực tuyến.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra bằng công cụ trực tuyến và trực tiếp tại cơ sở.

- Lập báo cáo, phân tích hoạt động công tác quản lý chất thải rắn theo quy định và yêu cầu của lãnh đạo bằng công cụ trục tuyến.

Đối tượng tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH (Doanh nghiệp/Người dân)

Kiểm soát lộ trình, điểm thu gom trung chuyển; khối lượng tại điểm cân cơ sở xử lý

4. KẾT LUẬN

Đây là hoạt động có mục tiêu rõ ràng, có đối tượng cụ thể. “Hệ thống điều hành, quản lý trực tuyến chất thải rắn” khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, tác nghiệp, từng bước hiện đại hóa hành chính.

Khi phần mềm hoàn thành sẽ giúp công tác quản lý điều hành các hoạt động thúc đẩy kinh tế phát triển, cải cách công tác quản lý cũng như phong cách làm việc của cán bộ.

Giúp lãnh đạo giám sát thông tin về khối lượng rác thải, quy trình vận chuyển và xử lý chất thải 24/24h và kịp thời phát hiện các cơ sở, các xe chở rác thải vi phạm quy trình đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Quản lý tốt quá trình vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, giúp các nhà quản lý kịp thời đưa ra quyết định xử lý khi có vi phạm hoặc sự cố.

ĐỐI TÁC