Hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp

Liên kết cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước; góp phần vào việc thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Phát triển doanh nghiệp tỉnh

ừng bước số hóa các lĩnh vực, dữ liệu (được phép chia sẻ) để phục vụ nhu cầu tra cứu, nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; xây dựng và định hình các sản phẩm chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó nâng cao giá trị sản xuất và phát huy lợi thế canh tranh cho các sản phẩm chủ đạo trong tỉnh.

ĐỐI TÁC